Dotacje

Firma Max- Trade s.c.realizuje projekt pn „Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa Max-Trade s.c.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozszerzenie skali i umiędzynarodowienie działalności Max –Trade s.c. poprzez wprowadzenie firmy na 4 rynki zagraniczne w tym 2 perspektywiczne.

Rezultaty projektu :

  • Zwiększenie liczby kontrahentów,
  • Zwiększenie poziomu obrotów do końca 2019 roku

Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019